CEO København

Ad in english below

I over 20 år har EY Doberman været et banebrydende design- og innovationsfirma. Vi er en sjælden blanding af kreativt mod og kalkuleret effekt. Skønhed og Skarpe Hjerner. I dag drevet frem af EY's globale rækkevidde og omfattende ekspertise, og vi er klar til at innovere i stor skala.

Vores gruppe er samlet omkring en større sag. Den grundlæggende tro på, at vi kan og skal bringe verden fremad. Vores mission er derfor lige så enkel som den er udfordrende - at designe en bedre fremtid.

Vi er alt andet end ’business as usual’. Med lanceringen af vores fire Nordiske studios og vores EY Design Studio i Brooklyn, vil vores teams være elefanten i glasbutikken og sommerfugle, der starter orkaner. Vi bryder med det gamle. Vi udløser det nye. Vi får ting til at ske. Vores arbejde omfatter hele spektret af innovationsprocessen fra at forestille sig nye forretningsdagsordener til design og konstruktion af nye produkter og oplevelser. Fra ideer til handling. Fra immateriel til håndgribelig. Fra os med kærlighed.

Vi er her for at ændre ting.

Vi søger efter en CEO, der skal lede vores nye design- og innovationsstudio i København og bygge noget bemærkelsesværdigt sammen med os.

Vi tror, du er noget helt særligt. En unik person, bestemt til at tvinge verden fremad.

Du er kreativ. Du er en leder. Du er forretningsorienteret. Du er visionær. Du er en mentor. Du er en evig optimist. Du er besat af modige ideer. Du elsker det anderledes. Du kender rutinen. Du trives i det ukendte. Du er en god ven. Du lærer stadig. Og du er på en livslang søgen efter at skabe ting, som du kan fortælle dine børnebørn om.

Vi er på en mission for at oprette en jedi-orden. Dit job er at lede den. Accelereret af EY, vil du stå på kæmpernes skuldre, og som en del af vores Nordiske lederteam vil du arbejde sammen med vores andre studios for at definere en ny generation af design- og innovationsfirmaer med verden som vores horisont.

Du vil komme til at arbejde med ting som:

 • Definere vejen frem for EY Doberman i Danmark og implementere den nye strategi
 • Opbygge holdet i København og fremme en kreativ kultur i verdensklasse
 • Pitche og vinde de mest spændende projekter på det nordiske marked og videre
 • Samarbejde om internationale opgaver og vækst
 • Løfte EY Dobermans brand, netværk og position på markedet
 • Lede komplekse design- og innovationsprojekter og hjælpe vores kunder med at vokse.

Vi er ret sikre på, at du:

 • Har omkring 15-års års erfaring i krydsfeltet mellem produktdesign, brand, innovation og teknologi.
 • Kommer med mange års erfaring fra bureau / konsulentverdenen
 • Er ægte interesseret i design, teknologi og innovation
 • Ønsker at vinde. Altid.

Er du klar til en ordentlig portion udfordring? Vi er klar til en snak.

Ansøge:

Vores partner i denne rekruttering er Bohmans Nätverk i Sverige. Ansøg så hurtigt som muligt ved at uploade dit CV og følgebrevet på deres hjemmeside www.bohmans.com. For mere information om denne stilling bedes du kontakte Erik Myrhage: erik.myrhage@bohmans.com eller Johan Larsson: johan.larsson@bohmans.com.

Vi ser frem til din ansøgning!

------------

For over 20 years EY Doberman has been a pioneering design and innovation firm. We’re a rare blend of creative grit and calculated impact. Beauty and Brains. Today supercharged by the global reach and extensive expertise of EY, we’re set up to innovate at scale. 

Our collective is gathered around a greater cause. The fundamental belief that we can and must push the world forward. Our mission is therefore as simple as it is challenging – to design a preferable future. 

We’re everything else than business as usual. Launching out of our of four Nordic studios and the EY Design Studio Brooklyn, our teams are elephants in the china store and butterflies that start hurricanes. We break the old. We trigger the new. We make things happen. Our work encompass the full spectrum of the innovation process from envisioning new business agendas to design and engineering of new products and experiences. From ideas to action. From intangible to tangible. From us with love.

We’re here to change things. 

We’re looking for a Managing Director to head up our new design and innovation studio in Copenhagen and build something remarkable with us. 

We believe you’re something else. A kindred spirit determined to push the world forward. 

You’re a Creative. You’re a Suit. You’re business punk. You’re a visionary. You’re a mentor. You’re a perpetual optimist. You’re obsessed by brave ideas. You adore the different. You know the drill. You thrive in the unknown. You’re a good friend. You’re still learning. And you're on a life long quest to create things that you can tell your grandchildren about. 

We’re on a journey to create a jedi order. Your job is to lead this. Accelerated by EY you will be standing on the shoulders of giants, and as part of our Nordic leadership team you will work together with our other studios to define a new breed of design and innovation firm with the world as our horizon.

Your will be doing things like:

 • Define the way forward for EY Doberman in Denmark and execute on that strategy
 • Build the Copenhagen team and foster a world class creative culture
 • Pitch and win the most thrilling projects on the Nordic market and beyond
 • Collaborate on international assignments and growth
 • Elevate the EY Doberman brand, network and position on the market
 • Lead complex design and innovation projects and help our clients thrive

We’re pretty sure you:

 • Have 15-ish years of experience at the intersection of product design, experience, brand, innovation and technology. 
 • Come with many years of experience from the agency/consultancy universe
 • Are genuinely interested in design, technology and innovation
 • Want to win. Always.

Up for a great chunk of challenge? Let’s talk.

Apply:

Our partner in this recruitment is Bohmans Nätverk in Sweden. Apply as soon as possible, by uploading your CV and cover letter on their website www.bohmans.com. For more information about this position please contact Erik Myrhage: erik.myrhage@bohmans.com or Johan Larsson: johan.larsson@bohmans.com.

We are looking forward to your application!

Sök jobbet

Undrar du något? Kontakta mig gärna.

erik.myrhage@bohmans.com

Liknande jobb