Kravet på omställning, särskilt grön omställning, ökar kraftigt, speciellt med EU:s målsättning om en ekologiskt hållbar ekonomi. Detta påverkar inte bara hållbarhetsavdelningen utan även andra som marknad, kommunikation, ekonomi och IT. Ledare och specialister behövs för att utveckla hållbara affärsmodeller och strategier samt tolka och implementera regelverk kopplat till miljö, klimat och sociala aspekter.

Parisavtalet, EU:s klimatlag, EU:s taxonomi och andra förordningar påverkar inte bara hållbarhetsavdelningen utan även avdelningar som marknad, kommunikation, ekonomi,  affärsutveckling och IT. Utvecklingen driver på behovet av ledare och specialister som kan utveckla hållbara affärsmodeller och verksamhetsstrategier, men som också kan tolka, implementera och säkerställa efterlevnad av regelverk kopplat till miljö, klimat och sociala aspekter.

Hållbarhet är grundläggande för alla företag och kräver en transparent redovisning av hållbara värdekedjor och klimatmål för att möta intressenters och konsumenters krav. Socialt ansvarstagande är också centralt i hållbarhetsarbetet. Här är skapandet av en meningsfull arbetsplats och främjande av medarbetarnas välmående och teamutveckling – oavsett om de jobbar på huvudkontoret eller i en fabrik i tredje land – viktiga aspekter. 

Att integrera hållbarhetsfrågorna i affärsstrategin bygger och bevarar varumärket, minskar risker och stärker relationer med intressenter. Hållbarhet är alltså inte bara en moralisk plikt utan en affärsmöjlighet som främjar tillväxt och konkurrenskraft.

För mer information kontakta Erik Haglöf, erik.haglof@bohmans.com eller Cornilla von Plomgren, cornilla.vonplomgren@bohmans.com.  

Exempel på roller som vi rekryterar till:

 • Affärsutvecklare grön omställning 
 • Hållbarhetschef
 • Hållbarhetskommunikatör
 • Hållbarhetsstrateg
 • Director Sustainability
 • Klimatstrateg
 • Specialist klimatberäkningar
 • LCA-analytiker
 • Utvecklare cirkularitet
 • ESG-specialist
 • Chef social hållbarhet
 • Chef Hållbarhetsrapportering
 • Innovation hållbarhetsinriktning
 • Hållbarhetscontroller
 • Styrelseledamöter med fokus hållbarhet

Hållbarhetschef

Hållbarhetschefen är ansvarig för att leda och implementera företagets hållbarhetsstrategi och initiativ. Rollen innefattar att integrera hållbarhetsprinciper i verksamheten och främja företagets sociala och miljömässiga ansvarstagande.

Läs mer om rollen

Förändringsledare

Förändringsledaren är ansvarig för att planera, genomföra och leda nya initiativ och transformation inom organisationen. Rollen fokuserar på att säkerställa en smidig övergång från nuvarande tillstånd till önskat tillstånd, samtidigt som medarbetare engageras och stöds genom förändringsprocessen.

Läs mer om rollen

Hållbarhetskommunikatör

Hållbarhetskommunikatören är ansvarig för att utveckla och genomföra kommunikationsstrategier som belyser företagets hållbarhetsinitiativ och engagerar intressenter. Rollen involverar att översätta hållbarhetsåtgärder till inspirerande berättelser och kommunicera organisationens ansvarsfulla affärsprinciper.

Läs mer om rollen

People & Culture Manager

En People & Culture Manager spelar en central roll i att främja en sund och inkluderande arbetsmiljö. Genom att fokusera på människor och företagskultur arbetar hen aktivt med att stödja och utveckla medarbetarna. Rollen omfattar strategiskt personalarbete, kulturutveckling och att säkerställa att företaget är en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs och utvecklas.

Läs mer om rollen